Regulamin sklepu internetowego

Od dnia 1.01.2020 kupujący chcący otrzymać fakturę vat jest zobowiązany o podanie danych do faktury i  wypełnienie formularza faktury w chwili zakupu towaru Klienci, którzy stanowią podmiot gospodarczy i chcą pozyskać FV w chwili składania zamówienia powinni podać numer NIP w wyznaczonym do tego polu "Faktura VAT" na stronie internetowej ( formularz dostawy)

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w e-sklepie dostępnym pod adresem www.yellowprice.pl. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 1
Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:

1. Dzień roboczy jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz kontaktowy formularz dostępny na stronie internetowej e-sklepu w zakładce „Kontakt z nami”, za pomocą którego użytkownik może napisać wiadomość do usługodawcy.

3. Formularz rejestracji formularz dostępny na stronie internetowej e-sklepu w zakładce Zaloguj się”, po kliknięciu: „Nie masz konta? Załóż je tutaj”, umożliwiający założenie konta.

4. Klauzula informacyjna – dokument dotyczący danych osobowych klientów sklepu, załącznik nr 1 niniejszego regulaminu

5. Konsument użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą prowadzącym e-sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

6. Konto – usługa elektroniczna świadczona na rzecz kupującego zarejestrowanego w e-sklepie, umożliwiająca posiadanie przez kupującego profilu oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, poprzez który możliwe jest złożenie zamówienia i sprawdzanie jego statusu.

7. Koszyk zamówień – aplikacja informatyczna dostępna na stronie sklepu internetowego, która umożliwia złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży. Za pomocą koszyka zamówień kupujący wskazuje zamawiane przedmioty, określa ich ilość, zapoznaje się 
z całkowitą wartością zamówienia oraz kosztem i czasem jego dostawy

8. Kupujący, klient – konsument lub przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu.

9. Przedmiot – dostępna i zaoferowana do sprzedaży w e-sklepie rzecz ruchoma, zwana również towarem.

10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11. Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do e-sklepu lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji.

12. Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami.

13. Reklamacja - zgłoszone przez kupującego zastrzeżenie dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

14. Sklep internetowy (yellowprice), e-sklep – zorganizowana platforma informatyczno-sprzedażowa, dostępna pod adresem www.yellowprice.pl, za pośrednictwem której można zawierać umowy sprzedaży.

15. Sprzedawca, właściciel serwisu, usługodawca – Marcin Kapuściński YELLOWPRICE GROUP, ul. Wierzbowa 34e/2,32-085 Modlnica, NIP: 6782115587, REGON: 363689747, telefon:695030576 , e-mail: yellowprice@yellowprice.pl

16. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci np. wiadomość mailowa.

17. Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa sprzedaży zawarta z kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

18. Użytkownik – konsument albo przedsiębiorca, który złożył zamówienie za pośrednictwem e-sklepu, zwany również usługobiorcą albo potencjalny klient, który skontaktował się 
z usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

19. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego składane za pośrednictwem koszyka zamówień lub wiadomości mailowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2
Zasady składania i realizacji zamówień

1. Za pośrednictwem e-sklepu można zawierać na odległość umowy sprzedaży nowej odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, jak koszulki, bluzy, koszule, spodnie, bielizna i polary.

2. Odcienie kolorów odzieży pokazanej na stronie internetowej mogą różnić się od jej kolorów w rzeczywistości, zaś jej rozmiary mogą różnić się u poszczególnych producentów.

3. W celu złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie konta.

4. Założyć konto można poprzez wysyłanie uzupełnionego formularza rejestracji 
i potwierdzenie dokonania rejestracji poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mailowy użytkownika.

5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczne z możliwością zalogowania się przez użytkownika za pomocą adresu mailowego i hasła, które przyszło w wiadomości mailowej potwierdzającej dokonanie rejestracji.

6. Po pierwszym zalogowaniu się, użytkownik może zmienić hasło.

7. Logowanie każdorazowo polega na podaniu swojego e-maila wraz z hasłem i kliknięciu przycisku „Zaloguj się”.

8. Każdorazowo warunkiem dokonywania zakupów w e-sklepie jest uprzednie zaakceptowanie regulaminu.

9. Złożenie zamówienia rozpoczyna się od naciśnięcia ikony koszyka zamówień, która znajduje się przy towarze wystawionym do sprzedaży lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej 
na adres mailowy sprzedawcy, o którym mowa w § 1 pkt. 15.

10. Po wypełnieniu koszyka zamówień użytkownik wybiera dostawcę
i podaje dane do dostawy, określa sposób płatności (przelew, przelewy 24, pobranie), a następnie kończy proces składania zamówienia klikając na przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

11. Klient obowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą oraz aktualizacji danych 
w przypadku każdorazowej ich zmiany. Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie tym, że przesyłka kierowana przez sprzedawcę na ostatni, wskazany przez kupującego adres, uznawana będzie za doręczoną z dniem, w którym dostawca dokona zwrotu przesyłki do sprzedawcy.

12. Zamówienia można składać codziennie 24 godziny na dobę w ciągu całego roku, 
z zastrzeżeniem, że przyjmowanie i realizacja zamówień odbywa się w dni robocze 
w godzinach od 8 do 16

13. Sprzedawca przyjmuje zamówienie w dzień roboczy, w który złożone zostało zamówienie bądź w najbliższy dzień roboczy.

14. Termin dostawy wynosi od 2-4 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia i jest określony w trakcie składania zamówienia.

15. Status realizacji zamówienia określany jest w wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy kupującego.

16. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem maila lub pisemnie w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

17. Z chwilą odbioru przesyłki, klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przesyłki lub przedmiotów w niej zapakowanych powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia 
i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu.

§ 3
Warunki świadczenia usług

1. Usługobiorca w celu skorzystania z e-sklepu zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

1) hardware,

2) połączenie z siecią Internet,

3) przeglądarkę internetową,

4) konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez serwis, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.

3. Użytkownik kontaktując się z e-sklepem nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące normy prawne lub dobra osobiste.

§ 4

Cena, sposób płatności

1. Cena podana w złotych polskich przy towarze znajdującym się w koszyku zamówień. Stanowi ją kwota brutto, w której mieści się stawka 23% podatku VAT.

2. Do ceny, o której mowa w ust. 1 należy doliczyć koszty wysyłki podane na etapie składania zamówienia, , z tym zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłek zagranicznych należy uzgodnić koszty dostawy w kontakcie indywidualnym ze sprzedawcą na jego adres mailowy, o którym mowa w § 1 pkt. 15 regulaminu.

3. Sprzedaż dokumentowana jest za pomocą paragonu sprzedaży a na życzenie wystawiana jest faktura Vat

4. Płatność za towar może być dokonywana przelewem lub gotówką przy odbiorze.

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Za datę płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę i bezpośredniego kosztu zwrotu rzeczy.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy sprzedawcy, o którym mowa w § 1 pkt. 15. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w drodze elektronicznej.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
za niezawartą.

8. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zamówiony towar mogą wyłącznie wymienić.

.

§ 6

Przerwa techniczna

Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega możliwość przerwy technicznej, która jednak pozostanie bez wpływu na realizację zamówień przyjętych do realizacji.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć kupującemu rzeczy wolne od wad. Odpowiedzialny jest względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2.Wszelkie reklamacje dotyczące zawartych za pośrednictwem e-sklepu umów, użytkownicy mogą zgłaszać na adresy sprzedawcy podane w § 1 pkt. 15 regulaminu.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika.

5. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się za uznanie reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część, obowiązuje  od dnia 22.02.2019 r.

2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ta pozostanie bez wpływu na zamówienia złożone w czasie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

3. W wypadku zmiany regulaminu, usługodawca udostępnia usługobiorcy na stronie serwisu zmianę regulaminu na 14 dni przed jej wejściem w życie.

4. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania umowy zawartej za pośrednictwem e-sklepu mogą zostać rozwiązane w drodze pozasądowe np. przed Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Krakowie, przy ul. Ujastek, 31-752 Kraków.

5. Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online, wchodząc na pod następujący adres https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Załącznik nr 1 do regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW YELLOWPRICE GROUP

Niniejsza klauzula stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa 
w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). 
W jego świetle administrator podaje poniższe informacje podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

I Dane administratora, przedstawiciela, inspektora ochrony danych

1. Administratorem jest Marcin Kapuściński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Kapuściński YELLOWPRICE GROUP przy ul. Wierzbowa 34e/2 , 32-085 Modlnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem 6782115587, e-mail: yellowprice@yellowprice.pl, telefon tel. 535455562.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się bez udziału współadministratora, przedstawiciela i inspektora ochrony danych.

II Cele przetwarzania danych osobowych, w tym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Umowa ta jest umową sprzedaży, którą kupujący może zawrzeć z administratorem 
na odległość. Przedmiotem sprzedaży jest odzież. W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Po wykonaniu umowy, administrator zastrzega sobie prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych klientów w celu realizacji swych prawnie uzasadnionych interesów, 
do których należy marketing bezpośredni własnych produktów lub usług w postaci newslettera, którego klient zamówił, ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III Informacje o kategoriach odbiorców

1. Dane osobowe klientów mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, 
do których zalicza się:

 1. Biuro rachunkowe Rewers  z siedzibą w Krakowie

 2. Firma Kurierska Inpost z siedzibą w Krakowie 

 3. Program do faktur firmy Mega Tech z siedzibą w Łodzi

 4. Firma Hostingowa(utrzymanie strony-email) Admin.Net.pl z siedziba w Tarnowie

2. Dane osobowe nie zostały ani nie zostaną ujawnione odbiorcom w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych.

IV Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

1. Przechowywanie danych jest konieczne do momentu ustania uprawnień kupującego 
z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz upływu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy.

2. Dane osobowe klientów, którzy zamówili usługę newslettera, administrator przetwarza również po ww. okresie.

3. Administrator zaprzestaje jednak przetwarzania danych osobowych z chwilą, gdy przestanie świadczyć usługę newslettera lub osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych.

V Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych. 
  W takim wypadku administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, 
  o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę 
  w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych. W takim wypadku sprostowanie następuje niezwłocznie, jeżeli dane osobowe dotychczas przetwarzane 
  są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych. W takim wypadku administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna 
  z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a)-f), chyba 
  że przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. W wypadku ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Żądanie ograniczenia przetwarzania jest możliwe w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - 
  na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia 
  ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy 
  po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. uzyskania informacji od administratora o tym, że zamierza on uchylić ograniczenie przetwarzania przed uchyleniem tego ograniczenia;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych 
  z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit f). Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, 
  w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 3. żądania przenoszenia danych. W tym celu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
  do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy między klientem a administratorem.

3. W trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załącznik nr 2

…………………………….., dnia ………………………

Marcin Kapuściński YELLOWPRICE GROUP, ul.Wierzbowa 34e/2
32-085 Modlnica

yellowprice@yellowprice.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ja/My(*)

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)dbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

Adres konsumenta(-ów) –

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data

Cookies w sklepie internetowym (yellowprice)

I Definicja cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci

plików tekstowych, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi po stronie osoby

odwiedzającej stronę e-sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na

karcie pamięci smartfona).

II Cele przetwarzania danych zawartych w plikach cookies

1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas

korzystania przez odwiedzających ze strony e-sklepu w następujących celach:

1) realizacji podstawowych funkcjonalności sklepu internetowego takich, jak:

identyfikacja usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania,

przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

2) dostosowywanie zawartości e-sklepu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy

(np. dotyczących języka);

3) zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;

4) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z e-

sklepu;

5) zapamiętywania zamawianych towarów w koszyku, polecania towarów

powiązanych

z towarami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie;

6) personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w e-sklepie,

zgodnych

z zainteresowaniami usługobiorców;

7) remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich

list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomoca Google

Analytics), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają sie użytkownikom

podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.

2. Cookies nie stosuje się do przechowywania danych szczegółowych, takich jak

adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej.

3. Informacje przechowywane w cookies z witryny e-sklepu są wykorzystywane

wyłącznie przez Administratora, z wyjątkiem plików cookies osób trzecich, które są

wykorzystywane

i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia usług wymaganych

przez Administratora w celu poprawy jego usług i komfortu użytkownika podczas

przeglądania strony sklepu internetowego, w szczególności takich, jak uzyskiwanie

statystyk dostępu

i gwarantowanie przeprowadzenia transakcji płatniczych.

III Zasady określenia warunków korzystania z plików cookies

1. Co do zasady przeglądarki internetowe dostępne na rynku domyślnie akceptują

zapisywanie plików cookies.

2. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za

pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej i w ten sposób może częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików

cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre

funkcjonalności e-sklepu.

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu

widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez e-sklep – zgodnie z przepisami

taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki

internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia

przeglądarki internetowej

w zakresie plików cookies.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies

oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach

internetowych dostępne są

w dziale pomocy przeglądarki internetowej, pod następującymi adresami

internetowymi:

- w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl ,

- w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C

4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

- w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies

- w przeglądarce Opera

https://help.opera.com/pl/touch/settings/

- w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

- w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-

privacy-microsoft-privacy

5. Administrator może korzystać w e-sklepie z usług Google Analytics, o których to

więcej szczegółowych informacji znaleźć można pod adresem

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl .

6. Usługi Google Analytics pomagają Administratorowi analizować ruch w e-sklepie.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób

zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację

osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem

internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech

identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę e-sklepu.

Administrator korzystając z powyższych usług w e-sklepie gromadzi takie dane jak

źródła i medium pozyskania odwiedzających sklep internetowy oraz sposób ich

zachowania na stronie e-sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek

z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane

demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania

Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie e-sklepu - w tym celu można

zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. Administrator może korzystać w e-sklepie z usługi Piksel Facebooka dostarczanej

przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam

oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a

także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Tworzenie list

remarketingowych plików cookies gromadzonych przez Pixela odbywa się w panelu

Facebook. Szczegółowe informacje

o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem

internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia

reklam

w swoim koncie na portalu Facebook.com:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

ODBIORÓW OSOBISTYCH NIE PROWADZIMY 

SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE WYSYŁKOWA 

Śledź nas na Facebooku